Dodatkowe informacje

 • Imię Rafał
 • Nazwisko Borysławski
 • Tytuł / stopień naukowy dr hab.
 • Title / Academic degree Associate Professor
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Funkcja

  Opiekun H/Story, koła naukowego doktorantów IKiLA (https://knhstory.wordpress.com/)

 • Administrative function

  Supervisor of H/Story, a doctoral research group at IECL (https://knhstory.wordpress.com/).

 • Zakład Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej
 • Department Department of British Culture and Literature
 • Gabinet 4.57
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  Konsultacje w letniej sesji egz.:

  10.06.2019, 10.30-12.00

  19.06.2019, 8.45-10.15

  25.06.2019, 10.45-12.15

  1.07-5.07.2019, wyjazd na międzyn. kongres nauk.

  8.07.2019 - termin do potwierdzenia (ze wz.na udział w egz. na studia dokt.)

  15.07-30.08.2019, urlop

  30.08-1.10.2019, wykłady gościnne Univ. of Alberta, Kanada (brak godzin konsultacji we wrześniu 2019)

 • Office Hours

  Office hours in the summer examination session:

  10 June 2019, 10.30-12.00

  19 June 2019, 8.45-10.15

  25 June 2019, 10.45-12.15

  1 July - 5 July 2019, away at Int. Mediev. Congress

  8 July 2019 (to be confirmed)

  15 July - 30 Aug., off duty

  30 Aug. - 1 Oct. 2019, guest lectureship, Univ. of Alberta, Canada (no office hours in Sept. 2019)

 • Tytuły i stopnie naukowe

  1996 - mgr filologi angielskiej, tytuł pracy magisterskiej Violence in Anglo-Saxon Poetry. Anglo-Saxon Poetry of Violence.
  2001 - dr nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, tytuł rozprawy doktorskiej The Old English Riddles and the Riddle-like Aspects of Old English Poetry.

  2014 - habilitacja na podstawie monotematycznych cykli artykułów Staroangielskie paradygmaty egzystencjalne w świetle poezji gnomicznej okresu oraz Marginesy średniowiecza: transgresja, seksualność, potworność

 • Titles and Degrees

  1996 - M.A. in English Philology (with honours) (M.A. thesis title: Violence in Anglo-Saxon Poetry. Anglo-Saxon Poetry of Violence).
  2001 - Ph.D. degree in Literary Studies (Ph.D. thesis title: The Old English Riddles and the Riddle-like Aspects of Old English Poetry).

  2014 - D. Litt. (monothematic cycles of articles: Reflections of Old English Existential Paradigms in the Gnomic Poetry of the Period and Medieval Marginalia: Transgression, Sexuality, Monstrosity).

 • Zainteresowania badawcze
  • poezja i kultura staroangielska;
  • teoria zagadki i metafory, zagadki staroangielskie i anglo-łacińskie;
  • staroangielska literatura gnomiczna;
  • myśl neoplatońska we wczesnym średniowieczu;
  • literatura i kultura średnioangielska (Middle-English);
  • francuski cykl arturiański (Chrétien de Troyes), Marie de France;
  • humor i kultura marginesu w średniowieczu;
  • historia społeczna wieków średnich;
  • erotyka i seksualność w średniowieczu;
  • teoria mitu i antropologia kulturowa.
 • Research Interests

  Old English poetry and culture;

  Riddle and metaphor theory, Old English and Anglo-Latin riddles;

  Old English gnomic poetry;

  Neoplatonic thought in early Middle Ages;

  Middle English literature and culture;

  French Arthurian circle in (Chrétien de Troyes); Marie de France;

  Humour, the culture of laughter and the marginal world in the Middle Ages;

  Medieval socio-history;

  Medieval eroticism and sexuality;

  Myth theory and cultural anthropology.

 • Wykładane przedmioty

  Historia Wielkiej Brytanii (wykł., 1 rok)

  Moduł literacki "The Demise of Gods? English and Scandinavian Literature of the Viking Age in Mythographic contexts" (wykł. i ćw., 2 rok)

  Moduł literacki "The Feminine, the Monstrous and the Supernatural in the English Middle Ages" (wykł. i ćw., 2 rok)

  Brytyjskie studia kulturowe (ćw. 1 rok)

   

   

 • Courses Taught

  History of Great Britain (lectures, Year 1)

  Literary module: "The Demise of Gods? English and Scandinavian Literature of the Viking Age in Mythographic contexts" (lectures, classes, Year 2)

  Literary module: "The Feminine, the Monstrous and the Supernatural in the English Middle Ages" (lectures, classes, Year 2)

  British Cultural Studies (classes, Year 1)

   

   

 • Promotor dr Tak
 • Informacja dla kandydatów na studia dokoranckie

  Serdecznie zapraszam do współpracy wszystkie osoby zainteresowane pisaniem rozpraw doktorskich dotyczących szeroko pojmowanych studiów nad średniowieczem i mediewalizmami oraz rozpraw mieszczących się na przecięciu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, historiografii i mitografii. Wymienione przeze mnie powyżej moje własne zainteresowania naukowe nie wyczerpują, rzecz jasna, tematów potencjalnych prac doktorskich.

 • Information for potential Ph.D. students

  I welcome all potential Ph.D. candidates interested in writing their dissertations on broadly understood medieval studies and medievalisms, but I will also welcome theses envisaged at the crossroads of literary studies, cultural studies, history, historiography and mythography. Understandably, my own research interests listed above by no means exhaust the areas of your potential research.

Programy studiów zamieszczone w tej sekcji dotyczą specjalności prowadzonych przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych w ramach kierunku filologia angielska począwszy od roku akademickiego 2012/2013

.

Strona 6 z 6

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec