Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) Projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II)

Program studiów specjalności Projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II) spełnia wszelkie wymagania dotyczące minimów programowych w zakresie studiów na kierunku filologia angielska. Program studiów realizuje zatem w grupie treści podstawowych wszelkie treści zalecane przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia w ramach specjalności filologia angielska, w zakresie praktycznej nauki języka angielskiego, nauki drugiego języka obcego, wiedzy o literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego, etc. Program studiów wzbogacono o liczne specjalistyczne treści kierunkowe –  wpisane w cztery filary kompetencji zawodowych. Ze względu na bogactwo oferowanych treści oraz w trosce o zapewnienie optymalnej jakości kształcenia, zajęcia dydaktyczne w ramach specjalności  SPRINT-WRITE II realizowane będą przez kadrę Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych w ramach obowiązków służbowych wynikających z zatrudnienia w Uniwersytecie Śląskim oraz w zakresie kompetencji technicznych i praktycznych umiejętności twórczych i w zakresie nauczania praktycznego technik korzystania z narzędzi używanych w branży gier komputerowych i kreatywnego ich wykorzystania –  przez specjalistów branży gier komputerowych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ponadto studenci odbywają praktyki zawodowe w firmach zajmujących się produkcją, lokalizacją i dystrybucją gier komputerowych na podstawie porozumień i umów zawartych przez firmy branży z Uniwersytetem Śląskim.

  1. Filar kompetencji językowych, w ramach którego realizowane są treści podstawowe specjalności filologia angielska uzupełnione o kursy tłumaczenia tekstów i artystycznych oraz lokalizacji gier i oprogramowania. Program studiów oferuje również powiększoną liczbę zajęć pisania oraz pisania kreatywnego, co pozwala nabyć studentom znaczące kompetencje językowe w zakresie posługiwania się pisanym językiem angielskim, zarówno na poziomie użytkowym, jak i twórczym.
  2. Filar kompetencji humanistycznych: program kształcenia zapewnia – w formie modułów do wyboru - przegląd zagadnień krytycznych pozwalających na świadome manipulacje zastanym materiałem kulturowym oraz inspirujące do własnych poszukiwań twórczych, w ramach zajęć z zakresu literaturoznawstwa oraz teorii kultury (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk kultury popularnej, kultury nowych mediów oraz bezpośrednio studiów nad rozrywką interaktywną), teorii literatury i narracji.
  3. Filar kompetencji twórczych, w ramach którego realizowane jest nauczanie i wspieranie kompetencji twórczych przygotowujących studentów do pracy zawodowej: program kształcenia studiów drugiego stopnia kontynuuje dydaktykę w zakresie wybranych kompetencji twórczych na poziomie zaawansowanym.
  4. Filar kompetencji technicznych, połączony spójnie ze wszystkimi pozostałymi filarami kompetencji, w ramach którego realizowane jest nauczanie praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi deweloperskich branży gier komputerowych oraz pracy w środowiskach graficznych wykorzystywanych w procesie tworzenia gier komputerowych, pozwalające studentom sprawnie komunikować się z pozostałymi członkami zespołu twórczego. W czasie zajęć praktycznych znaczny nacisk zostaje położony na kształcenie technik pracy zespołowej. Studenci specjalności przygotowują w ramach zajęć dydaktycznych realizujących ten filar kompetencji spójny i kompletny projekt gry, wraz z jej pełną dokumentacją oraz lokalizacją w wybranych językach, osiągając wraz z zaliczeniami kolejnych modułów kształcenia efekty kształcenia, których suma pozwala osiągnąć im zaawansowane kompetencje twórców rozrywki interaktywnej.

Takie przygotowanie zawodowe umożliwia absolwentowi znalezienie miejsca na rynku pracy jako specjalista, który dysponuje odpowiednią znajomością języka angielskiego oraz licznymi dodatkowymi kwalifikacjami. Nabyte umiejętności pozwalają podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych, w redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec