Studia stacjonarne I stopnia specjalności Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (Sprint-Write)

Studia na specjalności Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania, prowadzonego w ramach specjalności filologii angielskiej, kształcą specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy w sektorze gier komputerowych jako projektanci rozrywki interaktywnej oraz jako tłumacze specjalizujący się w lokalizacji gier komputerowych i oprogramowania. Studia w ramach specjalości, oferowane w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, prowadzone są wspólnie z Instytutem Języka Angielskiego oraz przy wsparciu dydaktycznym ze strony specjalistów branży gier komputerowych (GD), wykładowców Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego czy specjalistów z zakresu zarządzania i merketingu.. 

Studia w ramach tej specjalności dają wykształcenie wyższe zawodowe na poziomie licencjatu. Studia kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu z tytułem zawodowym licencjata  na  kierunku filologia angielska. Wraz z dyplomem  absolwent otrzymuje suplement. Suplement do dyplomu zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

Perspektywy zawodowe:

  • praca w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych
  • zawód tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych), praca w biurach tłumaczeń
  • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
  • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego
  • prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością
    języków obcych (m.in. reklama, public relations)
  • praca w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych

Kompetencje zawodowe dla specjalności:

Absolwent studiów I. stopnia programu posiada wykształcenie humanistyczne, ogólnofilologiczne oraz specjalistyczne. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespole twórczym, łączącym różnorodne kompetencje szczegółowe, zna gruntownie zasady pracy nad projektem gry komputerowej, rozumie możliwości, wyzwania oraz ograniczenia techniczne projektu gry oraz zna mechanizmy funkcjonowania branży gier komputerowych. Absolwent posiada wzajemnie uzupełniające się kompetencje, wpisane w cztery filary kompetencji zawodowych, wzbogacone o elementy ekonomii, marketingu i podstaw zarządzania, pozwalające mu współdziałać z innymi członkami zespołu, uczestnicząc w procesie tworzenia gier jako projektant makro- i mikro-skalowych rozwiązań narracyjnych, projektant światów gier, projektant postaci, czy projektant przedmiotów oraz jako tłumacz specjalizujący się w lokalizacji gier i oprogramowania.

1. Filar kompetencji językowych. Absolwent biegle włada językiem angielskim (na poziomie biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia), oraz posiada praktyczną wiedzę z zakresu gramatyki i fonetyki języka angielskiego. Absolwent posługuje się również drugim językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia). Absolwent potrafi tłumaczyć teksty użytkowe, techniczne i artystyczne oraz posiada umiejętności praktyczne w zakresie tłumaczenia wspomaganego komputerowo oraz lokalizacji oprogramowania i gier. Program studiów oferuje powiększoną liczbę zajęć pisania oraz pisania kreatywnego, co pozwala nabyć absolwentowi znaczące kompetencje językowe w zakresie posługiwania się pisanym językiem angielskim, zarówno na poziomie użytkowym, jak i twórczym.

2. Filar kompetencji humanistycznych. Absolwent posiada znaczącą wiedzę z zakresu dziedzin humanistycznych, inspirujących przyszłą pracą twórczą. Kompetencje humanistyczne pozwalają mu dokonywać świadomych wyborów twórczych, znaczący nacisk położono zatem na zbudowanie fundamentu erudycyjnego absolwenta, zarówno w zakresie dziedzin filologicznych (historia literatur anglojęzycznych, przegląd gatunków literackich popularnych na rynku gier komputerowych, interpretacja rozrywki interaktywnej, etc), jak i innych dziedzin humanistycznych. W czasie studiów absolwent nabywa wiedzę w zakresie historii sztuki i architektury oraz dziedzin realioznawczych, w ramach kilku przedmiotów przedstawiających historie i kultury krajów angielskiego obszaru językowego.

Ponadto program studiów zapewnia przegląd zagadnień krytycznych pozwalających na świadome manipulacje zastanym materiałem kulturowym oraz inspirujące do własnych poszukiwań twórczych. Absolwent posiada więc wiedzę z zakresu teorii kultury (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk kultury popularnej, kultury nowych mediów oraz bezpośrednio studiów nad rozrywka interaktywną), teorii literatury i narracji (ze szczególnym uwzględnieniem nowych form narracji, np.: narracji w trans-mediach), kultury materialnej, czy psychologicznych i socjologicznych aspektów gry.

3. Filar kompetencji twórczych. Absolwent posiada kompetencje twórcze przygotowujące go do pracy zawodowej: podstawowe umiejętności rysowania, na poziomie pozwalającym tworzyć przejrzyste i narracyjnie spójne scenorysy (storyboardy), podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie reżyserii, scenografii i projektowania oświetlenia. Ważna częścią kompetencji absolwenta są praktyczne umiejętności pracy nad scenariuszami gier – zarówno w skali makro (tworzenie świata gry, fabuły gry, koncepcji narracyjnych, koncepcji postaci, koncepcji rozgrywki, koncepcji interfejsu gry), jak i w skali mikro (projektowanie przedmiotów zachowujących spójność z ogólną koncepcją gry, projektowanie rozwiązań narracyjnych oraz rozwiązań rozgrywki na etapie Level Design). Ponadto absolwent posiada praktyczne umiejętności tworzenia Game Design Document i zarządzenia tym kluczowym dla produkcji rozrywki interaktywnej dokumentem.

4. Filar kompetencji technicznych. Absolwent posiada kompetencje techniczne w zakresie obsługi narzędzi deweloperskich branży GD oraz pracy w środowiskach graficznych wykorzystywanych w procesie tworzenia gier komputerowych, pozwalające mu sprawnie komunikować się z pozostałymi członkami zespołu twórczego oraz przeprowadzać operacje na obiektach graficznych wewnątrz silnika gry. Absolwent rozumie zasady działania oprogramowania graficznego 2D oraz 3D oraz potrafi stworzyć proste obiekty graficzne 2D i 3D. Absolwent zna i rozumie kompetencje innych członków zespołu twórczego, potrafi zastosować w praktyce techniki pracy zespołowej, które poznał w czasie zajęć ćwiczeniowych wspierających działania w grupie oraz w czasie praktyk i staży w firmach sektora GD.

Takie przygotowanie zawodowe umożliwia absolwentowi znalezienie miejsca na rynku pracy jako specjalista, który dysponuje odpowiednią znajomością języka angielskiego oraz licznymi dodatkowymi kwalifikacjami. Nabyte umiejętności pozwalają podjąć pracę w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych, w redakcjach czasopism, w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego.

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec