Ogłoszenie dotyczny studentów I roku studiów dziennych II stopnia, specjalności: „kultura-media-translacja”, „kultura i literatura angielskiego obszaru językowego” oraz nauczycielska

Dyrekcja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje, że w dniu 2.10 na spotkaniach organizacyjnych z opiekunami lat odbędą się zapisy na wybrane seminarium MAGISTERSKIE: literaturoznawcze, kulturoznawcze i przekładoznawcze, prowadzone w roku akademickim 2014/15.

Z opisami tematyki seminariów można się zapoznać na stronie Instytutu oraz na tablicy ogłoszeń.

Tematy prac mogą wykraczać poza tematykę zajęć seminaryjnych.

W czasie zebrania opiekunowie lat rozdadzą alfabetyczne listy studentów, gdzie należy zaznaczyć swój wybór seminarium wpisując w odpowiedniej rubryce cyfrę „1” przy preferowanym wyborze promotora oraz „2” przy drugiej opcji, którą należy bezwzględnie zaznaczyć, tak jak na przykładzie poniżej:

NAZWISKO Imię studenta:

 

seminarium   promotora:

Prof. dr hab.

Ewa Borkowska

Prof. dr hab.

Zbigniew Białas

Dr hab.

Sławomir Masłoń

Dr Małgorzata Poks

Dr Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

 

Dr Maciej Nowak

ABECADŁOWICZ Jan

 

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowy student Jan Abecadłowicz wybiera seminarium dr. hab. Sławomira Masłonia, a w drugiej kolejności seminarium dr Agnieszki Adamowicz-Pośpiech. Zapisy na seminaria z zakresu językoznawstwa i metodyki prowadzone przez Instytut Języka Angielskiego (dotyczą studentów grup tłumaczeniowych i nauczycielskich) odbywają się osobnym trybem.

Informujemy, że w dziale Informacje dla studentów zamieszczono harmonogram zajęć w semestrze 1 roku akad. 2014/ 2015. Harmonogramy moga ulegać zmianom, prosimy więć studentów o baczne obserwowanie ogłoszeń na stronie głównej Instytutu.

Zobacz harmonogramy zajęć.

Poniżej zamieszczono harmonogram zajęć w semestrze 1 roku akad. 2014/ 2015. Harmonogram ten może ulegać zmianom, prosimy więc studentów o baczne obserwowanie ogłoszeń na stronie głównej Instytutu.

Harmonogramy: stan na 17 10.2014 r. - obowiązujące od 20. 10. 2014 r.

Dodatkowe informacje

 • Tytuł / stopień naukowy mgr
 • Title / Academic degree M.A.
 • Stanowisko doktorant
 • Position Ph.D. Student
 • Zakład Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
 • Department Department of American and Canadian Studies
 • Gabinet 3.54
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  W celu umówienia się na indywidualne konsultacje, proszę o kontakt drogą elektroniczną.

   

  O wszelkich zmianach będę informował na bieżąco.

 • Office Hours

  To arrange individual consultations, please contact me via email.

   

  In case of any changes, I will update the information immediately. 

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2015 - podyplomowe studia pedagogiczne (Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego)

            praca pt. "Uczeń z FAS: Zapewnienie odpowiednich warunków pracy osobie                               z płodowym zespołem alkoholowym"

  2013 - podyplomowe studia tłumaczeniowe (CST Transla)

            specjalizacja: tłumaczenia prawnicze i medyczne

  2012 - podyplomowe studia tłumaczeniowe (CST Transla)

            specjalizacja: tłumaczenia konferencyjne

   

  2012 - politologia (Uniwersytet Śląski)

            praca pt. "Obywatelstwo krajowe a obywatelstwo UE:      

            charakter wzajemnych relacji z perspektywy polskiej"

   

  2011 - filologia angielska (Uniwersytet Śląski)

            praca pt. "Identity as a Product of the Conscious Mind: The

            Case of the Hispanic Minority in the United States of America"

   

   

 • Titles and Degrees

  2015 - Post-MA Studies - Pedagogy (The Bogdan Jański Academy in Warsaw)

            Thesis: "A Student with FAS: Providing Adequate Learning Conditions                                                         for Persons with Fetal Alcohol Syndrome)

  2013 - Post-MA Studies - Translation (The Translation Studies Center in Sosnowiec)

            specialization: medial and legal translation and interpreting

  2012 - Post-MA Studies - Translation (The Translation Studies Center in Sosnowiec)

            specialization: conference interpreting

   

  2012 - Political Science (University of Silesia)

            Thesis: "State citizenship vs. UE citizenship: The Nature of Mutual Relations                                                from the Polish Perspective"

   

  2011 - English Studies (University of Silesia)

            Thesis: "Identity as a Product of the Conscious Mind: The Case of the Hispanic Minority                                in the United States of America"

   

   

 • Zainteresowania badawcze

  - przekładoznawstwo

  - kultura i literatura amerykańska (zwł. XX w.)

  - kultura i literatura etniczna w USA (zwł. latynoamerykańska)

  - gender and queer studies

  - dyskursy tożsamości

  - studia postkolonialne

  - socjologia literatury

  - antropologia kultury

  - polityka Stanów Zjednoczonych

   

 • Research Interests

  - Translation studies

  - American culture and literature (esp. 20th cent.)

  - Ethnic culture and literature in the USA (concerning esp. the Latin American minority)

  - Gender and queer studies

  - Identity discourses

  - Post-colonial studies

  - Sociology of literature

  - Cultural anthropology

  - Politics of the USA

   

 • Wykładane przedmioty

  - tłumaczenie

  - tłumaczenie ustne

  - rozumienie tekstu

 • Courses Taught

  - translation

  - interpreting

  - reading comprehension

Magdalena Bednorz

20 Wrz. 2014

Dodatkowe informacje

 • Imię Magdalena
 • Nazwisko Bednorz
 • Tytuł / stopień naukowy mgr
 • Title / Academic degree M.A.
 • Stanowisko asystent naukowo-dydaktyczny
 • Position Graduate Teaching Assistant
 • Zakład Zakład Retoryki Kultury i Mediów
 • Department Department of Rhetoric in Culture and the Media
 • Gabinet 3.51
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  Poniedziałki 13:00-13:45

 • Office Hours

  Monday 13:00-13:45

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2017 - magister socjologii (praca: Media społecznościowe a śląska tożsamość regionalna: studium przypadku "gryfnie")

  2014 - magister filologii angielskiej (praca: Video Game Interfaces: Between the Virtual and the Actual? The Emergence of the Narrative in the Process of Concretization.)

  2011 - licencjat filologii angielskiej (praca: From Amateur to Professional: Evolution of the Social Perception of the Combatant in Selected Cultural Narratives of Iraq and Vietnam Wars)

 • Titles and Degrees

  2017 - Master of Arts: Sociology (thesis: Social media and silesian identity: a case study of 'gryfnie')

  2014 - Master of Arts: English Philology (thesis: Video Game Interfaces: Between the Virtual and the Actual? The Emergence of the Narrative in the Process of Concretization.)

  2011 - Batchelor of Arts: English Philology (thesis: From Amateur to Professional: Evolution of the Social Perception of the Combatant in Selected Cultural Narratives of Iraq and Vietnam Wars)

 • Zainteresowania badawcze

  groznawstwo

  teorie i badania publiczności

  kultura popularna

 • Research Interests

  game studies

  audience studies

  popular culture

 • Wykładane przedmioty

   

   

Małgorzata Poks

20 Wrz. 2014

Dodatkowe informacje

 • Imię Małgorzata
 • Nazwisko Poks
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Stanowisko adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Zakład Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
 • Department Department of American and Canadian Studies
 • Gabinet 3.54
 • Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dyżur

  Dyżury:

  wtorki, 13:00-13:45

  środy, 13:00-14:45

   

 • Office Hours

  Office hours:

  Tuesdays, 1300-13:45

  Wednesdays, 13:00-13:45

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2004 - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

  stopień przyznany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie dysertacji Thomas Merton and Latin America: A Consonance of Voices, napisanej pod kierownictwem prof. UMCS dr hab. Joanny Durczak

  1989 - magister filologii angielskiej

  stopień przyznany przez Uniwersytet Wrocławski na podstwaie pracy Theatricality of Thornton Wilder, napisanej por kierownictwem dr Ewy Aumer 

  2000 - nauczyciel mianowany

  stopień awansu zawodowego przyznany przez Marszałka Województwa Śląskiego

  2007 - nauczyciel dyplomowany

  stopień awansu zawodowego przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej

 • Titles and Degrees

  2004 - PhD in Literary Studies

  degree granted by Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland, on the basis on the dissertation: Thomas Merton and Latin America: A Consonance of Voices supervised by Joanna Durczak, associate professor  

  1989 - MA in English

  degree granted by the University of Wrocław, Poland, on the basis of the dissertation Theatricality of Thornton Wilder supervised by Ewa Aumer, PhD.

  2000 - nominated teacher

  degree granted by the Marshal of the Province of Silesia

  2007 - graduate teacher

  degree granted by the Minister of National Education

 • Zainteresowania badawcze

  - życie, twórczość i duchowość Thomasa Mertona

  - późna poezja Thomasa Mertona

  - studia porównawcze nad historią, kulturą i literaturą Ameryki   Północnej i Ameryki Łacińskiej

  - literatura amerykańska XIX i XX wieku

  - wartości duchowe w literaturze

  - historia i literatura mniejszości rasowych i etnicznych

  - myśl anarchistyczna w kontekście amerykańskim, ze szczególnym uwzględnieniem anarchizmu chrześcijańskiego

  - zagadnienia związane z ekologią, ekosprawiedliwością i Animal Studies

  - Chicano i Border Studies

 • Research Interests

  - the life, creative work and spirituality of Thomas Merton

  - Thomas Merton's late poetry

  - history, culture and literature of North America and Latin America in   comparative perspectives

  - American literature of 19th and 20th centuries

  - history and literature of racial and ethnic minorities;

  - anarchist thought in America, with particular focus on Christian   anarchism

  - ecology, ecojustice, Animal Studies

  - Chicano and Border Studies

 • Wykładane przedmioty

  semestr zimowy 2019/2020

  historia literatury amerykańskiej - ćwiczenia

 • Courses Taught

  winter semester 2019/2020

   history of American Literature 

 • Google Scholar Profile https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=eQmvghYAAAAJ

Zapisy na seminaria magisterskie prowadzone przez Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych odbędą się na początku roku akademickiego 2014/15.

Informacje o tematyce seminariów i prowadzonych w ich ramach prac magisterskich, pomocne w dokonaniu wyboru seminarium i promotora, można znaleźć w załączonych plikach. Seminarium literaturoznawcze lub kulturoznawcze jest obowiązkowe dla studentów specjalności „kultura media-translacja” i „kultura i literatura angielskiego obszaru językowego”, natomiast studenci specjalności nauczycielskiej mają możliwość wyboru seminarium literaturoznawczego, przekładoznawczego lub kulturoznawczego (prowadzonego przez IKILA) lub seminarium językoznawczego lub metodycznego (prowadzonego przez Instytut Języka Angielskiego).

Studenci obecnego II roku studiów I stopnia, specjalności nauczycielskich, kultura-media-translacja oraz SPRINT-WRITE

Poniżej można znaleźć listy uczestników seminariów dyplomowych, które będą prowadzone przez IKiLA w roku akademickim 2014/15. W przypadku tych seminariów, gdzie lista chętnych przekroczyła limit, konieczne było dokonanie przesunięć. Ewentualne zmiany w składzie seminarium powinny mieć formę zamiany i muszą się odbyć wyłącznie za zgodą obu promotorów i za wiedzą p. dr Karoliny Lebek, opiekuna roku. Wyjątkiem jest seminarium prowadzone przez p. dr. Marcina Sarnka. UWAGA: Studenci specjalności kultura-media-translacja, którzy wybrali powyższe seminarium, czyli pp. Maciej Krzak, Tomasz Hamela, Monika Kicun, Artur Tuchowski, proszeni są o kontakt we wrześniu z p. dr. Marcinem Sarnkiem w celu ustalenia terminu spotkania. W czasie spotkania omówiona zostanie tematyka prac licencjackich oraz zapadną decyzje dotyczące ostatecznej liczby uczestników seminarium.

 

HistoRISUS: Historie śmiechu / Śmiech [w] historii

Konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
21-22 listopada, 2014
Sosnowiec

Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji: http://historisus.wordpress.com/

Zachęcamy do zapoznania się z zaproszeniem na konferenjcę (Call for Papers) - w języku polskim (PDF) oraz angielskim (PDF).

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec