Praktyki w ramach programu Erasmus+ KA103

Opublikowane przez  3 Mar. 2017

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje o możliwości wyjechania w przyszłym roku akademickim 2017/18 w ramach programu „Erasmus + KA103” na zagraniczne praktyki studenckie. Do uczestnictwa w programie Erasmus + uprawnionych jest 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia i Turcja.

Oferta dotyczy studentów, którzy w momencie wyjazdu będąco najmniej studentami drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub absolwentami Uniwersytetu Śląskiego. W przypadku absolwentów wyjazd na praktykę musi być rozpoczęty i zakończony w ciągu 12 miesięcy od momentu zakończenia studiów.

Podania należy składać do 20 marca 2016 roku w sekretariacie (w „dziupli” dr Julii Szołtysek). Podania powinny zawierać:

  1. formularz aplikacyjny dla studentów Erasmus+: wyjazd na praktyki (SMP), formularz ten dostępny jest na stronie Działu Współpracy z Zagranicą (www.erasmus.us.edu.pl)
  2. dokument potwierdzający wysokość średniej z całego przebiegu studiów.

Zagraniczna praktyka studencka  w ramach programu Erasmus + może być realizowana w instytucji przyjmującej znajdującej się na terenie kraju uczestniczącego w programie Erasmus+. Praktyka nie może być realizowana w:

  1. instytucjach Unii Europejskiej,
  2. instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
  3. placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta,
  4. zagranicznych oddziałach polskich firm lub instytucji nie posiadających odrębnej osobowości prawnej.

Miesięczna wysokość stypendium uzależniona jest od kraju pobytu i w przypadku wyjazdu w celu realizacji praktyki w zagranicznej instytucji przyjmującej wynosi ona:

      GRUPA 1 – 600 euro miesięcznie

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Włochy

     GRUPA 2 – 500 euro miesięcznie

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

     GRUPA 3 – 400 euro miesięcznie

Bułgaria, Estonia, Macedonia (FYROM), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec