Projekt "Najlepsi z najlepszych" - finansowanie udziału wybitnych studentów w konkursach i zawodach miedzynarodowych

Opublikowane przez  23 Lis. 2015

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu "Najlepsi z najlepszych!" prosimy studentów zainteresowanych złożeniem swoich wniosków o kontakt z dr. Marcinem Sarnkiem. Projekt ten skierowany jest do wszystkich studentów, chcących wziąć udział w międzynarodowych konkursach i zawodach naukowych. Szczegóły ogłoszenia zamieszczono poniżej. W przypadku zainteresowanych studentów specjalności Sprint-Write prosimy o ewentualne zgłaszanie się - po zapoznaniu się z dokumentacją projektu - zespołów (nie uczestników indywidualnych), składających się optymalnie ze studentów różnych lat, łącznie ze studentami innych kierunków i specjalności studiów (Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnych - Cieszyn / Informatyka - Sosnowiec). Ze względu na krótki termin prosimy o szybkie decycjie i sprawne powoływanie zespołów. W przypadku Spint-Write optymalną formą uczestnictwa w projekcie wydaje się zgłoszenie zespołów naszych studentów do liczych konkursów typu Game Jam i podobnych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło projekt pozakonkursowy „Najlepsi z najlepszych!”, w ramach trwającego programu „Generacja Przyszłości”. Projekt ten zakłada wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Z grupy docelowej wyłączeni są uczestnicy studiów doktoranckich i słuchacze studiów podyplomowych. O przyznanie środków finansowych może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci tworzący zespół. W ramach Wydziału może zostać złożona więcej niż jedna oferta np. z każdego kierunku. „Najlepsi z najlepszych!” to część przedsięwzięcia „Uczelni przyszłości” – pakietu działań, podjętych przez MNiSW na rzecz doskonalenia polskich szkół wyższych. Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W ramach „Uczelni przyszłości” w tym roku odbywają się cztery konkursy i realizowane są dwa projekty pozakonkursowe. Oprócz inicjatywy „Najlepsi z najlepszych!” są to: Program rozwoju
kompetencji, konkurs na systemy antyplagiatowe, program Studiujesz? Praktykuj!, konkurs dla Akademickich Biur Karier. Na przyszły rok zaplanowane są kolejne inicjatywy.

Szkoły wyższe, które stworzą najlepsze wnioski w ramach projektów, otrzymają specjalny status „Uczelni przyszłości”. Będą mogły wówczas liczyć na dodatkowe finansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji projakościowej. Projekt „Najlepsi z najlepszych!” może obejmować wszystkie obszary wiedzy, określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065).

Maksymalna wysokość grantu wynosi 100 tys. zł w przypadku projektu realizowanego przez studenta i 400 tys. zł w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Okres realizacji projektu nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Zakończenie planowane jest do 15 lutego 2017 r.

Środki finansowe mogą być przeznaczone przede wszystkim na uczestnictwo w międzynarodowych zawodach i konkursach, a także na zakup drobnej aparatury niezbędnej do realizacji projektu, będącego przedmiotem oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w  ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych!”.

Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum 50 wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach lub konkursach, co powinno skutkować  zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości. Rezultatem projektu będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach naukowych.  Uczelnia jest zobowiązana do złożenia oferty w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2015 r., w związku z czym pisemne wnioski powinny trafić do Centrum Obsługi Studentów (rektorat, parter, pok. nr 126/127) najpóźniej do 30 listopada br.  

 

Szczegóły projektu oraz wzór oferty znajdują się na stronie http://www.nauka.gov.pl/najlepsi-z-najlepszych/

 

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec