ERASMUS+. Praktyki zagraniczne dla studentów w roku akad. 2015/ 16

Opublikowane przez  16 Mar. 2015

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych informuje o możliwości wyjechania w przyszłym roku akademickim 2015/2016 w ramach programu „Erasmus +” na zagraniczne praktyki studenckie. Do uczestnictwa w programie Erasmus + uprawnionych jest 28 państw członkowskich Unii Europejskiej a także Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia i Turcja.

Oferta dotyczy studentów, którzy w momencie wyjazdu będą co najmniej studentami drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub absolwentami Uniwersytetu Śląskiego. W przypadku absolwentów wyjazd na praktykę musi być rozpoczęty i zakończony w ciągu 12 miesięcy od momentu zakończenia studiów.

Podania należy składać do 25 marca 2015 roku w sekretariacie (w „dziupli” dr. Marka Kulisza). Podania powinny zawierać:
1. formularz aplikacyjny dla studentów Erasmus+: wyjazd na praktyki (SMP), formularz ten dostępny jest na stronie Działu Współpracy z Zagranicą
2.  dokument potwierdzający wysokość średniej z całego przebiegu studiów

Zagraniczna praktyka studencka  w ramach programu Erasmus + może być realizowana
w instytucji przyjmującej znajdującej się na terenie kraju uczestniczącego w programie Erasmus+. Praktyka nie może być realizowana w:
a)    instytucjach Unii Europejskiej,
b)    instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
c)    placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta,
d)     zagranicznych oddziałach polskich firm lub instytucji nie posiadających odrębnej osobowości prawnej.
Miesięczna wysokość stypendium uzależniona jest od kraju pobytu i w przypadku wyjazdu w celu realizacji praktyki w zagranicznej instytucji przyjmującej wynosi ona:
      GRUPA 1 – 600 euro miesięcznie
Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Włochy
     GRUPA 2 – 500 euro miesięcznie
Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
     GRUPA 3 – 400 euro miesięcznie
Bułgaria, Estonia, Macedonia (FYROM), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec