Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych to nie tylko prężna, nowoczesna – również pod względem infrastruktury – i energicznie rozwijająca się jednostka uniwersytecka, ale przede wszystkim wyjątkowe środowisko akademickie, w którym panuje szczególnie sprzyjający mikroklimat dla prowadzenia badań naukowych jak i realizacji zadań dydaktycznych. Większość kursów („przedmiotów"), jakie oferujemy studentom opiera się na prowadzonych przez pracowników Instytutu badaniach, co oznacza, iż studenci mają żywy kontakt z naukowcami na bieżąco śledzącymi najnowsze osiągnięcia w interesujących ich dyscyplinach naukowych.

Działalność naukowa Instytutu to udane połączenie tradycji z nowoczesnością, klasycznych studiów filologiczno-historycznych z dociekaniami koncentrującymi się na zagadnieniach nurtujących świat współczesny i humanistykę początku nowego stulecia. Zainteresowania badawcze pokaźnej grupy naszych pracowników oscylują wokół kwestii związanych z literaturą staroangielską, renesansem, epoką wiktoriańską lub też amerykańskim i angielskim modernizmem. Równie znaczący dla pejzażu intelektualnego Instytutu jest wkład tych, którzy za przedmiot swoich badań obrali współczesne zagadnienia: literaturę postkolonialną, kulturę popularną, nowe media, wielokulturowość oraz tak zwaną współczesną krytykę kulturową. Literatury anglojęzyczne to obecnie obszar badawczy o globalnym zasięgu, obejmujący problematykę bardzo zróżnicowaną, od teorii postkolonialnej i studiów kanadyjskich do ekokrytyki - wszystkie one znajdują odzwierciedlenie w naszej ofercie dydaktycznej i zainteresowaniach naszych pracowników, czego świadectwem są wystąpienia konferencyjne i publikacje o zasięgu międzynarodowym.Oferowane przez Instytut programy studiów (tzw. specjalności), które w ostatnich latach zostały poddane gruntownej modyfikacji, przyciągają najlepszych absolwentów szkół średnich. To właśnie z myślą o nich staramy się, by nasza oferta dydaktyczna była jak najbardziej atrakcyjna. Od pierwszego roku studiów nasi studenci mają okazję aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni, między innymi poprzez udział w działalności różnych kół naukowych zajmujących się kulturą, historią i literaturą krajów anglojęzycznych (np. Kanada) oraz teorią. Z kolei nasi doktoranci chętnie pomagają młodszym kolegom w rozwijaniu ich bardzo różnorodnych zainteresowań naukowych.

Instytut aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami w kraju i zagranicą. Zarówno pracownicy jak i studenci mają okazję odwiedzać uniwersytety w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii oraz innych krajach w Europie i Ameryce Północnej. Współpraca taka jest znakomitą okazją do wymiany idei i nabywania nowych doświadczeń akademickich. Instytut regularnie organizuje konferencje naukowe, które pozwalają nam rozwijać owocne relacje z kolegami w Polsce i na świecie.

dr hab. Jacek Mydla
Dyrektor Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych

 

 INSTYTUT KULTUR I LITERATUR ANGLOJĘZYCZNYCH (IKiLA) (dawniej - Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej, założony w 1995 roku) kontynuuje ponadtrzydziestoletnią już tradycję anglistycznych studiów literackich i kulturowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim. Kiedy we wczesnych latach siedemdziesiątych "śląska szkoła", jak się ją czasem nazywa z właściwą jej orientacją teoretyczną zaczynała się dopiero kształtować, jej członkowie stanowili względnie niewielką część powstałego w roku 1973 Zakładu Anglistyki.

Z biegiem lat Zakład rozrósł się w Instytut Języka Angielskiego i Językoznawstwa Ogólnego, z dwoma już wtedy zakładami literaturoznawczymi: Zakładem Literatury Angielskiej i Zakładem Literatury Amerykańskiej. Wkrótce ten pierwszy przekształcił się w Zakład Literatury Angielskiej i Teorii Literatury, a ostatecznie - także dzięki aktywności nieformalnego seminarium Er(r)go - "szkoła" stopniowo rozwinęła się w niezależny Instytut.

 Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, zatrudniający dziś ponad czterdziestu pracowników naukowych, składa się z czterech zakładów (Zakład Historii Literatury Angielskiej; Zakład Teorii Literatury i Kultury, Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej, Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych) oraz dwóch centrów badawczych (Centrum Studiów Kanadyjskich i Centrum Gender Studies). Aktywność Instytutu wykracza także poza jego "lokalne" ramy instytucjonalne: obecnie utrzymujemy i stale rozwijamy liczne kontakty naukowe, współpracując jednocześnie z czternastoma zagranicznymi partnerami. W roku dwutysięcznym, w uznaniu wysokich akademickich standardów, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna przyznała naszej jednostce akredytację.

Nacisk na interdyscyplinarność oraz na ścisły związek studiów literackich i kulturowych z filozofią, lingwistyką, semiotyką, i innymi pokrewnymi dziedzinami, daje badaniom prowadzonym w Instytucie szczególny charakter i łatwo dziś rozpoznawalną tożsamość. Zakres tych badań opisany jest szczegółowo niżej, w osobnym profilu Instytutu - tutaj jednak warto podkreślić, iż zaangażowanie w działalność badawczą nie ogranicza się jedynie do działań samych tylko naukowców. Wynikające z naukowej penetracji "sposoby widzenia" (a także myślenia i wątpienia; formy wiedzy), są również udziałem studentów - zarówno poprzez dydaktykę prowadzoną na poziomie studiów licencjackich i magisterskich, jak i dzięki naukowej opiece nad młodszymi pracownikami. Wiele ukończonych przewodów doktorskich, znaczna liczba doktorantów, którzy obecnie pracują nad swoimi dysertacjami, liczne prace zbiorowe publikowane przez członków Instytutu, czy działalność Studenckiego Koła Naukowego NeoLit - to najbardziej widoczne efekty intelektualnego siewu.

Definiując naszą przestrzeń jako przestrzeń naukowej wspólnoty nie wolno nam pominąć podstawej tkanki, która stanowi o jej istnieniu. Choć dotąd wskazywałem głównie na akademicką działalność Instytutu, to chcę podkreślić, iż równie istotne są dla nas wartości takie jak partnerstwo i lojalność, odpowiedzialność i przyjaźń, wzajemne zaufanie i oparcie, które w sobie znajdujemy bez względu na wiek czy stopień naukowy - wartości te stanowią faktycznie warunek wszystkich naszych intelektualnych poczynań. Fakt, że Instytut odnosi sukcesy w określaniu i wypełnianiu założonych akademickich celów, zawdzięczamy w dużej mierze "wspólnotowemu" zaangażowaniu w rozwój bliskiej wszystkim idei, a przede wszystkim autentycznemu poczuciu partnerskiej, przyjaznej więzi.

 

Prof. dr hab. Wojciech Kalaga
Dyrektor Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzyzcnych
(wcześniej Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej)
w latach 1995 - 2012

logo ikila blue small

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec