A Culture of Recycling / Recycling Culture?

Wojciech Kalaga, Marzena Kubisz, Jacek Mydla, red.

The purpose of this volume is to address the notion of cultural recycling by assessing its applicability to various modes of cultural and theoretical discourse. The word «recycling» is here used collectively to denote phenomena such as cyclicity, repetition, recurrence, renewal, reuse, reproduction, etc., which seem to be inalienable from basic cultural processes. Part of our purpose in proposing this theme is a desire to trace, confront, interrogate, and theorise the surviving phantoms of newness and paradigms of creativity or dreams of originality, and to consider the need, a necessity perhaps, to overcome or sustain them, and, further, to estimate the possibility of cultural survival if it turns out, as it may, that culture is forever to remain an endless recurrence of the same.

Projections of Paradise: Ideal Elsewheres in Postcolonial Migrant Literature

Helga Ramsey-Kurtz, Geetha Ganapathy-Dore, Marta Mamet-Michalkiewicz, red.

Secret Sharers: Melville, Conrad and Narratives of the Real

Paweł Jędrzejko, Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik, red.

Artykuły zawarte w tym tomie analizują różne formy „inności” (etniczność, rasa, klasa, akcent, płeć) oraz różnorodność, które zawarte są w sztuce pisania i w wyrażaniu kultury Litwinów, Polaków, Mennonitów, Niemców oraz Pierwszych Narodów Kanady.

Czy Kanada jest „państwem narodowym”, „narodem upaństwowionym” czy też „państwem znajdującym się w procesie unarodowienia”? Czy kanadyjska tożsamość może współistnieć z tożsamością postnarodową lub transnarodową? Autorzy artykułów zebranych w niniejszym tomie, kanadyści z Polski i Kanady, analizują złożoną problematykę narodowości i państwowości w kontekście kanadyjskich badań literackich i kulturowych na przykładzie pluralistycznego społeczeństwa kraju, który od początku swojej historii zmagał się z problemem tożsamości. Skupiając się, między innymi, na badaniu dyskursów etniczności, rasy czy płci kulturowej w wielu gatunkach literatury, filmu, muzyki i sztuk wizualnych pokazują oni istotną rolę kanadyjskich dyskursów kulturowych w (de)konstruowaniu mitów kanadyjskości, tworzeniu narracji kulturowych i kształtowaniu świadomości i postawy obywatelskiej. Teksty te, odzwierciedlające interdyscyplinarny charakter badań kanadyjskich, „ukazują proces przejścia w Kanadzie od idei państwa narodowego do państwa obywatelskiego oraz zwracają uwagę na to, iż pojęcie narodowości oraz państwowości zostaje w coraz większym stopniu zastąpione poprzez skupienie się na tożsamości kulturowej, na budowaniu przestrzeni dialogu i zaufania między mniejszościami a grupą dominującą".

Cartographies of Culture

Wojciech Kalaga, Marzena Kubisz, red.

Nowadays the issues of space and place pertain more than ever to the ongoing discussion about personal/regional/national identities. The worlds of private archives of memory often exist independently of political and administrative divisions, while dominant ideologies are often capable of re-defining national archives of memory through selective representation of the past. The way we remember our past and our heritage inscribes the space we live in: the places we remember and the places we wish to forget, the monuments we pull down and erect and the museums we build are only some of the signposts on the landscape of our cultural memory. The essays collected in this volume examine the role of places and spaces in the formation of both cultural practices and the existential experience of modern individual.

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec