Publikacja stanowi interdyscyplinarny projekt łączący w sobie teorie kulturoznawcze, socjologiczne, politologiczne i filozoficzne oraz zmierzający do przedstawienia dynamiki zmian społeczno-kulturowych z punktu widzenia zaufania i niepewności. Przyjmując tezę, że zaufanie jest sposobem na radzenie sobie z niepewną i ryzykowną przyszłością, praca ta opiera się na założeniu, że omawiane pojęcia służą zobrazowaniu stopnia zadomowienia się jednostki w zmieniających się strukturach i systemach społecznych, ekonomicznych i kulturowych. W ten sposób niniejsza publikacja wychodzi poza ramy tych teorii modernizacji, które zmianę społeczną przedstawiają przede wszystkim z perspektywy strukturalno-systemowej, uwzględniającej przemiany instytucji politycznych, administracyjnych (struktur biurokratycznych) lub ekonomicznych. Praca ta jest zatem próbą nakreślenia dynamiki procesów zmiany kulturowej, a zwłaszcza jej normatywnych, aksjologicznych i symbolicznych aspektów. Książka jest adresowana przede wszystkim do osób zainteresowanych problematyką kształtowania się społecznych zasobów zaufania (kapitału społecznego) oraz powstawania kulturowych mechanizmów wzmacniających lub osłabiających skłonność jednostek do przybierania postawy uogólnionej ufności.

Artykuły zebrane w szóstym tomie Wielkich tematów literatury amerykańskiej dotyczą doświadczenia starości i śmierci w literaturze Stanów Zjednoczonych w dwudziestym wieku. Znalazły się tu teksty dotyczące prac takich wybitnych amerykańskich twórców, jak Ernest Hemingway, Edward Hopper, William Faulkner, Toni Morrison.

Książka skierowana jest do studentów filologii i wszystkich osób zainteresowanych literaturą i kulturą amerykańską.

The papers gathered in the present collection investigate time and temporality from a number of interdisciplinary perspectives: literary or film studies, postcolonial theory, physics, philosophy, psychology, urban studies, history and gender studies. This wide spectrum of scholarly approaches encompasses chapters dealing with the convergences of time and the human psyche; time and the body; time and memory; time and trauma; time and change; time and cultural reproduction; time and language; time and the city; and time and identity. It transpires that the imaginary refigurations of time more often than not constitute resistance against the linearity of chronometric time, represented by institutions, capitalism, government and power, and attempts to colonize the human psyche. In attempting to assault this hegemony of linear time, literary, cinematographic and cultural practice enacts exploding temporalities to reflect the multifacetedness and multidirectionality of the human experience of time.

The 6th World Congress of the International American Studies Association, ‘Oceans Apart: In Search of New Wor(l)ds,’ in August 2013 attracted scholars from all over the world to Szczecin, a Polish harbor city with a long multicultural, multinational, and multilingual history. Offering their multidisciplinary perspectives, the participants answered the call of Paweł Jędrzejko (the initiator and organizer) for debate on ‘the transoceanic dynamics of history.’ This publication is a collection of papers presented at the conference; the first volume centered on literary topics, and the present one takes a broader, cultural angle, with articles from the world of politics, literature, education, and sociology. The waters of the oceans that wash the shores of our continents keep us apart, forming the blue bands separating ‘us’ from ‘them.’ But, at the same time, they also move restless and anxious travelers across, enabling contacts inspired by curiosity of the difference and provoking different ways of handling it. The oceans manage the difference in an admirable way. They humbly embrace various waters flowing into them from distant places, smoothly accommodating variety. Through their patient moves, they soften the sharp edges of the objects embraced. The present volume contains articles on transcending values, ideas, disciplines, cultures, or political divisions. The consecutive sections group them around different management of differences: overcoming, strengthening, recognizing or creating them. Navigating and understanding America’s differences is a difficult task; the oceans can offer a good practice [...].

W tomie Nature(s): Environments We Live By… autorzy o rozmaitych badawczych zainteresowaniach proponują czytelnikom wyprawę na łono Natury odzwierciedlonej w tekstach i zjawiskach kulturowych. Podczas gdy jedni badacze podejmują tematy dobrze już znane, takie jak zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, inni wybierają mniej uczęszczane ścieżki. Czytelnicy mogą się więc spodziewać częstej zmiany perspektywy i wielości metod interpretacyjnych.

Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza poświęcona jest środowiskom naturalnym i ekosystemom, które znalazły swą literacką reprezentacje (m.in. w powieściach J.M. Coetzeego i Alejo Carpetiera; w opowiadaniu Niedźwiedź Williama Faulknera czy w poezji Teda Hughesa). Druga część Nature(s)…zawiera analizy skupiające się naróżnych oryginalnymi konceptualizacjach Natury w kulturze i teorii (m. in. w filmach Larsa von Triera, działalności norweskiej grupy „ekologów” Fuck For Forest, czy też w lacanowskiej psychoanalizie i neodarwinistycznej teorii literatury).

Reaching into the depths of the collective unconscious, A Sense of Apocalypse explores and re-interprets one of the West's primordial fears, namely that of the apocalyptic closure of both cultural praxis and individual experience. Yet, in contrast to popular connotations of the term, apocalypse is viewed here in terms of a transitional narrative locating the subject at the intersection of technological determinism, pop-cultural imagination, postmodern urbanism and digital textuality. All these form the components of a new post-apocalyptic landscape, which not only produces a new identity informed by dissolving post-Enlightenment paradigms, but also conjures up hints at a large number of existential possibilities triggered by late-capitalist technologies and their cultural consequences.

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec