Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego od wielu lat współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi.

Oferta na semestr letni 2012/2013 obejmuje prelekcje, wykłady, warsztaty, dni otwarte, spotkania w ramach działalności kół naukowych i wiele innych imprez.
Zapraszamy uczniów i nauczycieli.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie uczestnictwa indywidualnego i grupowego osobom kontaktowym.

Oferta na semestr letni 2012/2013.

Szczegółowa oferta dla szkół - luty - marzec 2013 (m.in Dzień Otwarty IKiLA).

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

Monday, 21 Jan. 2013

Additional Info

 • Imię Agnieszka
 • Nazwisko Adamowicz-Pośpiech
 • Tytuł / stopień naukowy dr hab.
 • Title / Academic degree Associate Professor
 • Position adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Funkcja

  Kierownik Wydziałowego Zespołu Badawczego "Theatrum" (wraz z dr hab. E. Sojką)

   

 • Administrative function

  Head of the Theatre Studies Centre "Theatrum" (with dr hab. E. Sojka)

   

 • Zakład Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej
 • Department Department of British Culture and Literature
 • Gabinet 4.61
 • E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dyżur

  środy 13-13.45

 • Office Hours

  Wednesdays:  13-13.45

   

 • Tytuły i stopnie naukowe

  Stopień magistra: Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński

  Stopień doktora nauk humanistycznych: Instytut Kultury i Literatury Angielskiej i Amerykańskiej, Uniwersytet Śląski

  Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych: Instytut Kultury i Literatury Angielskiej i Amerykańskiej, Uniwersytet Śląski

 • Titles and Degrees

  M.A. in English literature  - Jagiellonian University, 1995

  (British Modernism &  J. Conrad Stuies)

  PhD in literary studies - University of Silesia, 2000

  (J. Conrad Studies)

  D. Litt. - University of Silesia, 2000

  (Translation Studies)

 • Zainteresowania badawcze

  Modernizm brytyjski

  Przekładoznawstwo

  Współczesny dramat brytyjski

  Powieść brytyjska

  Studia o dramacie i teatrze

 • Research Interests

  British Modernism

  Translation Studies

  Modern British Drama

  British Novel

  Theatre, Drama, and Performance Studies

 • Wykładane przedmioty

  Przekład literacki

  Wprowadzenie do teorii przekładu

  Zagadnienia dramatu

  Modernizm brytyjski (moduł)

  Przekład literacki

  Metodologia tekstu akademickiego

  Seminarium magisterskie

 • Courses Taught

  Literary Translation

  Translation Studies

  Aspects of Drama

  British Modernism

  Academic Writing

  MA Seminar

 • Promotor dr Tak
 • Informacja dla kandydatów na studia dokoranckie

  Lista potencjalnych tematów badawczych dla doktorantów:
  - literatura angielska  (wiek XIX -  XXI)
  - przekładoznawstwo (teoria i praktyka)
  - adaptacje

  - studia nad recepcją

  - studia dot. dramatu i teatru

 • Information for potential Ph.D. students

  List of potential doctoral research subjects:

  - English Literature (19th-21st centuries)

  - Translation Studies

  - Adaptations

  - Reception Studies

  -Theatre and Drama Studies

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Studiów Kanadyjskich można teraz znalezć także na Facebooku!
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony w celu uzyskania więcej informacji na temat kultury i literatury kanadyjskiej oraz wydarzeń oraganizowanych przez Centrum Studiów Kanadyjskich!

facebook-logo Dołącz do Centrum Studiów Kanadyjskich na Facebooku.

Bartłomiej Kuchciński

Sunday, 20 Jan. 2013

Additional Info

 • Imię Bartłomiej
 • Nazwisko Kuchciński
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Position wykładowca
 • Position Lecturer
 • Zakład Zakład Teorii Literatury i Kultury
 • Department Department of Literary and Cultural Theory
 • Gabinet 3.51
 • E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dyżur

  Wtorek 13.00 - 13.45

  Środa 13.00 - 13.45

 • Office Hours

  Tuesday 1 p.m. - 1.45 p.m.

  Wednesday 1 p.m. 1.45 p.m.

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2007 - magister filologii angielskiej

 • Zainteresowania badawcze

  - Literatura science-fiction

  - darwinistyczna krytyka literacka

 • Research Interests

  - Science Fiction

  - Darwinian Literary Studies

 • Wykładane przedmioty

  - Konwersacja

  - Edycja tekstu naukowego

  - Rozumienie tekstu

  - Dokumentacja gry

  - Literatura SF

 • Courses Taught

  - Conversation

  - Editing of Academic Texts

  - Reading Comprehension

  - Game Documentation

  - Science Fiction

   

Eugenia Sojka

Saturday, 19 Jan. 2013

Additional Info

 • Imię Eugenia
 • Nazwisko Sojka
 • Tytuł / stopień naukowy dr hab.
 • Title / Academic degree Associate Professor
 • Position adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Funkcja

  Kierownik Centrum Studiów Kanadyjskich

  Kierownik Wydziałowego Zespołu Badawczego "Theatrum" (z dr hab. Agnieszką Adamowicz Pośpiech)

   

   

 • Administrative function

  Director of Canadian Studies Centre

  Co-Director of  Research Group "Theatrum" (with dr hab. Agnieszka Adamowicz Pośpiech)

   

   

   

 • Zakład Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
 • Department Department of American and Canadian Studies
 • Gabinet 3.55
 • E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dyżur

  Dyżury / konsultacje:

  10 września:  11:00-12:30 

  19 września:  9:00 -10:30

  24-27 września: Kongres PTBK

  30 września:  12:30- 13:30 

   

   

   

   

 • Office Hours

  Office hours:

  September 10th:  11:00-12:30

  September 19th:  9:00-10:30

  September 24-27th:  PACS Congress

  September 30th:  12:30-13:30 

   

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2015 - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie                                   literaturoznawstwa

  1996 - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa

              specjalizacja: literatura kanadyjska

              Memorial University of Newfoundland,  Kanada        

  1985 - magister filologii angielskiej,  Uniwersytet Śląski

 • Titles and Degrees

  2015 - D.Litt.  in Humanities / Literary Studies 

  1996 - Ph.D. in English,  specialization: Canadian Literature

            Memorial University of Newfoundland, Canada

  •  1985 - M.A. in English Philology,  University of Silesia in Katowice, 
  •             Poland
 • Zainteresowania badawcze

  Zainteresowania ogólne

  • Literatura i kultura Kanady
  • Dramat i teatr
  • Teoria Literatury i kultury
  • Dyskurs postkolonialny /dekolonialny w literaturze i kulturze

  Zainteresowania szczegółowe

  • Dramat, teatr i performans ludności rdzennej i diasporycznej Kanady
  • Indygenne i mniejszościowe teorie krytyczne i metodologie
  • Dyskurs narodowościowy i postnarodowościowy w literaturze i kulturze Kanady
  • Diaspora, interkulturowość,  transkulturowość w literaturze i kulturze Kanady 
  • Literatura i kultura polskiej diaspory w Kanadzie
  • Kanadyjski dyskurs auto/biograficzny
  • Kanadyjski eksperymentalny dyskurs poetycki
 • Research Interests

  General research interests

  • Literature and culture of Canada
  • Drama and theatre
  • Theory of literature and culture
  • Postcolonial / decolonial discourse in literature and culture
  • Detailed research interests
  • Indigenous and diasporic drama,  theatre and performance in Canada
  • Indigenous and minority theories and methodologies
  • Canadian national and postnational discourse in literature and culture
  • Diaspora,  interculturalism,  transculturalism
  • Literature and culture of Polish diaspora in Canada
  • Life writing discourse
  • Canadian language and theory focused writing
 • Wykładane przedmioty

   

  Przedmioty oferowane 

  Seminarium magisterskie

  • Literatura kanadyjska (wykład,  ćwiczenia)  
  • Literatury Mniejszościowe
  • Interpretacja Literatur Anglojęzycznych
  • Seminarium dyplomowe i specjalizacyjne

  W ramach tych przedmiotów oferowane były następujace tematy: 

  • Postkolonializm w Literaturze i Kulturze Kanadyjskiej
  • Literatura i Kultura Kanadyjskiej Ludności Rdzennej
  • Dramat i Teatr Kanadyjskiej Ludności Rdzennej i Diasporycznej
  • Dyskurs Narodowościowy w Literaturze Kanadyjskiej
  • Dyskurs Narodowościowy w Filmie Kanadyjskim
  • Dyskurs Auto/biograficzny w Literaturze Kanadyjskiej
  • Modernizm,  Postmodernizm i Postkolonializm w Literaturze Kanadyjskiej
 • Courses Taught

   

  Courses offered

  M.A. seminar and specialization seminar

  Canadian Literature

  Canadian Minority Literatures

  M.A. Seminar and Specialization Seminar 

  Topics offered in selected courses:

  Canadian Postcolonial Complexities

  Literature and Culture of Indigenous People of Canada

  Canadian Indigenous  and Diasporic Drama and Theatre

  National Discourse in Canadian Literature and Culture

  National Discourse in Canadian Film

  Life Writing in Canadian Literature

  Modernism,  Postmodernism and Postcolonialism in Canadian Literature

Sonia Caputa

Friday, 18 Jan. 2013

Additional Info

 • Imię Sonia
 • Nazwisko Caputa
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Position adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Zakład Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich
 • Department Department of American and Canadian Studies
 • Gabinet 3.54
 • E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dyżur

  urlop naukowy w semestrze zimowym 2019/2020

              

 • Office Hours

   sabbatical leave (winter semester 2019/2020)

   

   

 • Tytuły i stopnie naukowe
  • 2013 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Rozprawa doktorska pt. "Contemporary American Writers of Polish Descent. A Study of the Fiction of Anthony Bukoski and Stuart Dybek" napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Białasa.
  • 2005 - 2009 - studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.
  • 2004 - magister filologii angielskiej - Kultura i Literatura Brytyjska i Amerykańska, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski. Rozprawa naukowa pt.:"Immigrant Assimilation Processes as Reflected in Fiction of Jewish-American, Irish-American, and Polish–American writers" napisana pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Teresy Pyzik.
  • 2002 – 2004 – studia dzienne magisterskie uzupełniające, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.
  • 2002 – licencjat w zakresie filologii angielskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.
  • 1999 – 2002 – studia dzienne licencjackie, Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego w Sosnowcu. Praca dyplomowa pt. "Teaching Culture Through Language: British National Stereotypes in EFL Course Books in Poland (1946 – 2000)" napisana pod kierunkiem dr Pawła Jędrzejki.
 • Titles and Degrees

  2013 - Ph.D. "Contemporary American Writers of Polish Descent. A Study of the Fiction of Anthony Bukoski and Stuart Dybek." Supervisor: prof. dr hab. Zbigniew Białas.

  2004 - M.A. "Immigrant Assimilation Processes as Reflected in Fiction of Jewish-American, Irish-American, and Polish-American writers." Supervisor: prof. UŚ dr hab. Teresa Pyzik.

  2002 - B.A. "Teaching Culture Through Language: British National Stereotypes in EFL Course Books in Poland (1946 - 2000)." Supervisor: dr Paweł Jędrzejko

 • Zainteresowania badawcze

  - amerykańska literatura etniczna,
  - wielokulturowość,
  - tożsamość,
  - stereotypy w literaturze,
  - amerykańscy pisarze pochodzenia polskiego,
  - procesy asymilacyjne w Stanach Zjednoczonych,
  - kultura Polonii amerykańskej,
  - amerykańska literatura emigracyjna przełomu XIX i XX wieku

 • Research Interests

  - American ethnic literature,
  - multiculturalism,
  - identity,
  - stereotypes in literature,
  - American writers of Polish descent,
  - assimilation processes in the United States,
  - the culture of the American Polonia

 • Wykładane przedmioty

  semestr zimowy:

  4ad Rozumienie tekstu

  2nn, 2ni Historia AOJ2 w.

  2ni Kultura AOJ2 ćw.

  2nn Kultura AOJ2 ćw.

Sonia Front

Thursday, 17 Jan. 2013

Additional Info

 • Imię Sonia
 • Nazwisko Front
 • Tytuł / stopień naukowy dr hab.
 • Title / Academic degree Professor
 • Position adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Gabinet 3.53
 • E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dyżur

  Piątki g. 13-13.45

   

   

   

   

 • Office Hours

   

  Office hours:

   

  Friday 1-1.45 p.m.

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2019 profesor UŚ

  2016 habilitacja w zakresie literaturoznawstwa

  Główne osiągnięcie naukowe: monografia Shapes of Time in British Twenty-First Century Quantum Fiction (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2015).

  2007 tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa,

  rozprawa: "On the Necessity of Crossing Boundaries - Time, Language and Identity in the Writings of Jeanette Winterson".

 • Titles and Degrees

  2016 Habilitation. The main scholarly achievement: a monograph Shapes of Time in British Twenty-First Century Quantum Fiction (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2015).

  2007 Ph.D. Dissertation: On the Necessity of Crossing Boundaries - Time, Language and Identity in the Writings of Jeanette Winterson

 • Zainteresowania badawcze

  *czas i temporalność we literaturze brytyjskiej XXI wieku

  *fizyka kwantowa w literaturze brytyjskiej

  *czas i temporalność we współczesnym kinie

  *reprezentacje świadomości w literaturze i kinie

   

 • Research Interests

  *time and temporality in twenty-first century film

  *time and temporality in twenty-first century literature

  *quantum physics in British literature

  *consciousness, mind, brain and neuroscience in literature and film

   

 • Wykładane przedmioty

  Medioznawstwo

  Interpretacja literatury brytyjskiej

  Time and Temporality in Literature and Film - moduł

   

   

 • Courses Taught

  Media Studies

  Interpretation of British Literature

  Time and Temporality in Literature and Film (module)

   

 • Promotor dr Tak
 • Informacja dla kandydatów na studia dokoranckie

  Zapraszam do konsultowania tematów przyszłych prac doktorskich. Tematy mogą dotyczyć czasu i temporalności w literaturze i/lub kulturze, zagadnienia pamięci, świadomości, science fiction, gender/feminist studies, zagadnień literatury postmodernistycznej i innych zagadnień literatury współczesnej (angielskiej lub amerykańskiej) lub filmu (do indywidualnego ustalenia).

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Information for potential Ph.D. students

  I'm available for consulting the topic of your future doctoral dissertation. The topic may address time and temporality in literature and/or culture; consciousness/ mind/ brain; memory studies; science fiction; gender/feminist studies; the problems of postmodernist literature and other topics addressing the issues in contemporary (British or American) literature or film.

  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Karolina Lebek

Thursday, 17 Jan. 2013

Additional Info

 • Imię Karolina
 • Nazwisko Lebek
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Position adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Zakład Zakład Retoryki Kultury i Mediów
 • Department Department of Rhetoric in Culture and the Media
 • Gabinet 4.1
 • E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dyżur

  Dyżury we wrześniu:

   

  12.09, 11.00-12.30

  17.09, 12.00-13.30

  Dyżur z 24.09 o godz. 12.00-13.30 zostaje przeniesiony na piątek, 27.09 na godz. 10.00-12.00

   

  Dyżury w semestrze zimowym zostaną ustalone po ogłoszeniu harmonogramu.

   

   

   

   

   

   

 • Office Hours

   

   

   

   

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2006 - mgr filologii angielskiej, tytuł pracy magisterskiej Place in Fantasy: Ursula K. Le Guin's Earthsea Archipelago and Neil Gaiman's London Below

  2012 - dr nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, tytuł rozprawy doktorskiej Stor(y)ing the Object: Representations of Curiosities and Self-fashioning in Early Modern England

 • Titles and Degrees

  2006 - MA (Dissertation title Place in Fantasy: Ursula K. Le Guin's Earthsea Archipelago and Neil Gaiman's London Below)


  2012 - PhD (Dissertation title Stor(y)ing the Object: Representations of Curiosities and Self-fashioning in Early Modern England)

 • Zainteresowania badawcze
  • energy humanities oraz ekokrytyka
  • fantastyka w literaturze i sztuce
  • badania kulturowe nad materialnością (material culture studies)
  • kultura dźwięku
  • teoria i kulturowa historia fotografii
 • Research Interests

  ecocriticism/ green studies

  energy humanities

  climate change fiction

  the fantastic in literature and art

  material culture studies

  sound studies

  theory and cultural history of photography

 • Wykładane przedmioty

  2018/2019 semestr letni

  Historia Literatury Brytyjskiej

   

   

 • Courses Taught

  2018/2019 spring semester:

  History of British Literature

   

   

Agnieszka Podruczna

Wednesday, 16 Jan. 2013

Additional Info

 • Imię Agnieszka
 • Nazwisko Podruczna
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Position adiunkt
 • Position Assistant Professor
 • Zakład Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podrózniczych
 • Department Department of Postcolonial Studies and Travel Writing
 • Gabinet 3.53
 • E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dyżur

  Dyżury w semestrze zimowym:

  Poniedziałek, wtorek: 13.00-13.45.

 • Office Hours

  Office hours:

  Monday, Tuesday: 13.00-13.45.

 • Tytuły i stopnie naukowe

  2012 - magister filologii angielskiej; tytuł rozprawy: "Deconstructing the Other: Otherness and Elements of the Postcolonial Discourse in Postcolonial Science Fiction" ("Dekonstruując Innego: Inność oraz elementy dyskursu postkolonialnego w postkolonialnym science fiction")

  2017 - doktor nauk humanistycznych; tytuł rozprawy: "Reading the Body of the Other in Feminist Postcolonial Science Fiction" ("Ciało Innego w feministycznym postkolonialnym dyskursie science-fiction")

  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

  Deconstructing the Other: Otherness and Elements of the Postcolonial Discourse in Postcolonial Science Fiction

 • Titles and Degrees

  2012 - M.A.; thesis: "Deconstructing the Other: Otherness and Elements of the Postcolonial Discourse in Postcolonial Science Fiction"

  2017 - PhD; thesis: "Reading the Body of the Other in Feminist Postcolonial Science Fiction"

 • Zainteresowania badawcze

  Teoria postkolonialna
  Postmodernizm
  Science fiction
  Kultura popularna
  Gender studies

   

 • Research Interests

  Postcolonial theory
  Postmodernism
  Science fiction
  Popular culture
  Gender studies

 • Wykładane przedmioty

  Pisanie kreatywne, 5kmt1, 5kmt2, 5ad

  Rozumienie tekstu, 3sw

 • Courses Taught

  Creative Writing, 5kmt1, 5kmt2, 5ad

  Reading Comprehension, 3sw

 • Writing Centre Tutor Yes

Alicja Bemben

Wednesday, 16 Jan. 2013

Additional Info

 • Imię Alicja
 • Nazwisko Bemben
 • Tytuł / stopień naukowy dr
 • Title / Academic degree Ph.D.
 • Position współpracownik IKiLA
 • Position Faculty associate
 • Funkcja

  Członek H/Story

 • Administrative function

  H/Story member

 • Gabinet 3.54
 • E-mail address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dyżur
  kontakt mailowy
                             
 • Office Hours
  email only
 • Tytuły i stopnie naukowe

  2018 - dr, Uniwersytet Śląski

  2008 - mgr, Uniwersytet Wrocławski

   

 • Titles and Degrees

  2018 - Ph.D., University of Silesia

  2008 - M.A., University of Wrocław

   

 • Zainteresowania badawcze

  Twórczość Roberta Graves'a
  Filozofia historii Haydena White'a
  Literatura jako historia, historia jako literatura

 • Research Interests

  Writings of Robert Graves

  Hayden White's philosophy of history

  Literature as history, history as literature

 • Wykładane przedmioty

  Semestr zimowy

  Język pisany - 3sw, 2kmt3

  Tłum z gram - 1sw1, 1sw2, 1kaoj

  Gramatyka - 2kmt1, 2kmt2, 2kmt3, 2kaoj

                                                 

 • Courses Taught

  Winter semester:

  Writing - 3sw, 2kmt3

  Translation and Grammar - 1sw1, 1sw2, 1kaoj

  Grammar - 2kmt1, 2kmt2, 2kmt3, 2kaoj

Page 1 of 4

ang poziom small

wydz fil logo21

logo ikila en small
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5
41-205 Sosnowiec